શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 150 200 350
લીંબુ 184 1500 1900
સાકરટેટી 82 140 280
તરબુચ 105 150 250
બટેટા 1540 140 230
ટમેટા 1602 160 280
સુરણ 35 300 550
કોથમરી 68 180 270
મુળા 8 160 250
રીંગણા 192 80 160
કોબીજ 346 50 100
ફલાવર 97 200 320
ભીંડો 119 300 400
ગુવાર 110 350 500
ચોળાસીંગ 67 400 600
વાલોળ 27 320 520
ટીંડોળા 54 350 550
દુધી 141 50 100
કારેલા 74 300 500
સરગવો 145 250 400
તુરીયા 55 300 500
પરવર 30 400 600
કાકડી 120 150 330
ગાજર 81 100 200
ગલકા 56 220 360
બીટ 8 170 300
મેથી 20 200 400
વાલ 4 600 800
ડુંગળી લીલી 85 220 310
આદુ 59 400 600
મરચા લીલા 265 450 650
મકાઇ લીલી 175 160 240
ગુંદા 55 250 350