અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2080 1220 1369
ઘઉં લોકવન 0 332 366
ઘઉં ટુકડા 0 330 421
જુવાર સફેદ 150 522 610
જુવાર પીળી 40 280 325
બાજરી 50 220 305
તુવેર 1000 1250 1315
ચણા પીળા 0 890 945
અડદ 190 1255 1500
મગ 40 1100 1596
વાલ દેશી 50 810 1300
વાલ પાપડી 30 1500 2000
ચોળી 30 750 1385
કળથી 8 525 701
મગફળી જાડી 1260 1009 1360
મગફળી જીણી 840 911 1240
તલી 300 1450 1600
એરંડા 1100 885 946
સુવા 15 650 765
સોયાબીન 90 1169 1200
સીંગફાડા 50 1100 1200
કાળા તલ 75 1850 2558
લસણ 15000 650 1115
ધાણા 0 1111 1550
મરચા સુકા 0 1600 2700
વરીયાળી 95 1180 1382
જીરૂ 0 2345 2695
રાય 0 880 980
મેથી 0 975 1230
ઇસબગુલ 55 1480 1750
રાયડો 0 975 1055
ગુવારનું બી 200 700 740
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
લીંબુ 125 700 1100
સાકરટેટી 25 400 650
તરબુચ 125 150 280
બટેટા 4200 110 230
ડુંગળી સુકી 3500 60 175
ટમેટા 1450 130 260
સુરણ 17 320 480
કોથમરી 125 130 240
મુળા 13 150 320
રીંગણા 240 120 310
કોબીજ 370 60 90
ફલાવર 145 170 280
ભીંડો 130 700 860
ગુવાર 95 950 1150
ચોળાસીંગ 40 600 800
વાલોળ 46 350 500
ટીંડોળા 47 280 410
દુધી 160 60 110
કારેલા 75 650 850
સરગવો 49 350 550
તુરીયા 82 450 600
પરવર 40 230 320
કાકડી 140 280 410
ગાજર 125 120 280
વટાણા 250 450 600
તુવેરસીંગ 80 270 380
કંટોળા 85 300 500
ગલકા 80 400 600
બીટ 35 120 230
મેથી 125 100 200
વાલ 17 500 700
ડુંગળી લીલી 165 120 250
આદુ 90 400 600
મરચા લીલા 240 400 550
લસણ લીલું 55 350 500
મકાઇ લીલી 220 120 180