માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 01/06/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1500 1300 1530 ઘઉં લોકવન 450 328 370 ઘઉં ટુકડા 1500 332 410 જુવાર સફેદ 0 580 630 જુવાર પીળી 0 240 280 બાજરી 50 230 300 તુવેર 640 1035 1269...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 31/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 2025 1150 1510 જુવાર સફેદ 250 525 600 જુવાર પીળી 50 225 290 બાજરી 40 260 310 અડદ 800 1211 1411 મગ 0 1200 1300 વાલ દેશી 50 870 1050 વા...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 29/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 2050 1150 1488 જુવાર સફેદ 150 525 600 જુવાર પીળી 50 240 300 બાજરી 100 260 300 તુવેર 850 1050 1240 મગ 1800 1210 1291 વાલ દેશી 50 950 1100 ...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 28/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1825 1100 1460 જુવાર સફેદ 250 540 640 જુવાર પીળી 35 240 300 બાજરી 25 260 290 અડદ 650 1260 1385 મગ 1700 1200 1315 વાલ દેશી 80 700 1000 ...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 27/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1800 1130 1471 જુવાર સફેદ 215 450 580 જુવાર પીળી 50 260 310 બાજરી 45 290 308 તુવેર 700 1000 1250 મગ 1600 1200 1301 વાલ દેશી 200 700 1100 ...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 26/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1550 1142 1475 જુવાર સફેદ 500 451 517 મગ 710 1200 1305 વાલ દેશી 70 900 1150 વાલ પાપડી 70 1550 1900 ચોળી 400 1250 1350 સીંગદાણા 20 1500 160...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 25/05/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1425 1155 1419 મગ 380 1225 1362 ચોળી 0 1250 1375 મગફળી જાડી 0 1175 1368 મગફળી જીણી 0 1000 1075 તલી 2400 1320 1672 એરંડા 900 905 979 ક...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 21/05/2021

શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કેરી કાચી 220 120 340 લીંબુ 193 500 900 સાકરટેટી 65 130 260 તરબુચ 76 100 230 બટેટા 2420 140 250 ટમેટા 1650 160 280 સુરણ 27 400 600 કોથમરી 80 ...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 20/05/2021

શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કેરી કાચી 198 150 350 લીંબુ 184 600 1000 સાકરટેટી 58 150 300 તરબુચ 80 120 270 બટેટા 2200 120 260 ટમેટા 1602 200 300 સુરણ 30 370 560 કોથમરી 75...

Continue reading

માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 19/05/2021

શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કેરી કાચી 190 200 400 લીંબુ 155 800 1200 સાકરટેટી 51 170 300 તરબુચ 75 150 250 બટેટા 2530 130 240 ટમેટા 1300 130 250 સુરણ 20 400 600 કોથમરી 65...

Continue reading