અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1610 1235 1365
ઘઉં લોકવન 10000 330 358
ઘઉં ટુકડા 40000 326 405
જુવાર સફેદ 80 511 621
જુવાર પીળી 25 261 311
બાજરી 55 221 307
મકાઇ 10 260 305
તુવેર 650 1080 1300
ચણા પીળા 0 890 951
અડદ 175 1260 1505
મગ 25 1100 1500
વાલ દેશી 65 811 1250
વાલ પાપડી 20 1550 2150
ચોળી 40 725 1380
કળથી 15 551 615
મગફળી જાડી 1100 1023 1320
મગફળી જીણી 700 940 1230
તલી 640 1450 1711
એરંડા 1000 860 942
સુવા 20 645 735
સોયાબીન 40 1200 1225
સીંગફાડા 300 1250 1625
કાળા તલ 80 1841 2500
લસણ 0 650 1100
ધાણા 0 1125 1470
મરચા સુકા 0 1700 2700
વરીયાળી 205 1150 1375
જીરૂ 4500 2350 2695
રાય 0 900 980
મેથી 0 1050 1250
ઇસબગુલ 100 1521 1725
રાયડો 0 975 1050
ગુવારનું બી 30 700 725
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 95 270 450
લીંબુ 130 1000 1500
સાકરટેટી 30 400 600
તરબુચ 135 170 300
બટેટા 3700 110 220
ડુંગળી સુકી 2500 80 220
ટમેટા 1480 120 250
સુરણ 19 350 450
કોથમરી 115 150 250
મુળા 15 170 350
રીંગણા 230 150 300
કોબીજ 360 70 100
ફલાવર 140 190 300
ભીંડો 135 650 850
ગુવાર 90 1000 1200
ચોળાસીંગ 35 650 800
વાલોળ 43 320 450
ટીંડોળા 45 300 430
દુધી 150 50 100
કારેલા 70 600 800
સરગવો 59 300 500
તુરીયા 70 550 700
પરવર 43 250 350
કાકડી 135 260 400
ગાજર 120 150 250
વટાણા 230 400 600
તુવેરસીંગ 70 250 400
ગલકા 70 350 550
બીટ 30 150 250
મેથી 110 120 250
વાલ 15 550 750
ડુંગળી લીલી 145 100 200
આદુ 85 350 550
મરચા લીલા 250 450 600
લસણ લીલું 50 400 550
મકાઇ લીલી 210 150 220