અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2400 1230 1381
ઘઉં લોકવન 0 329 362
ઘઉં ટુકડા 0 325 409
જુવાર સફેદ 72 531 611
જુવાર પીળી 28 255 305
બાજરી 52 234 301
મકાઇ 14 255 300
તુવેર 980 1000 1360
ચણા પીળા 0 900 961
અડદ 150 1050 1420
મગ 25 1170 1600
વાલ દેશી 65 811 1115
વાલ પાપડી 25 1250 1875
ચોળી 30 750 1401
કળથી 10 565 615
મગફળી જાડી 0 1044 1315
મગફળી જીણી 0 998 1220
તલી 325 1400 1680
એરંડા 1050 890 940
સુવા 20 650 780
સોયાબીન 45 1185 1215
સીંગફાડા 50 1200 1550
કાળા તલ 70 1300 2626
લસણ 0 690 1165
ધાણા 12000 1100 1455
મરચા સુકા 0 1600 2600
વરીયાળી 450 1075 1350
જીરૂ 6600 2350 2660
રાય 0 800 980
ઇસબગુલ 110 1475 1721
રાયડો 0 1000 1060
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 125 350 550
લીંબુ 140 1600 2100
સાકરટેટી 31 330 520
તરબુચ 121 170 230
બટેટા 2300 150 230
ડુંગળી સુકી 3000 60 180
ટમેટા 1602 160 300
સુરણ 40 400 600
કોથમરી 95 100 200
મુળા 15 250 450
રીંગણા 240 200 300
કોબીજ 394 50 90
ફલાવર 136 200 300
ભીંડો 163 500 700
ગુવાર 123 800 1100
ચોળાસીંગ 35 600 700
વાલોળ 42 300 500
ટીંડોળા 54 330 420
દુધી 139 100 200
કારેલા 93 600 800
સરગવો 69 250 450
તુરીયા 70 600 800
પરવર 35 400 600
કાકડી 120 300 500
ગાજર 118 100 200
વટાણા 154 400 700
તુવેરસીંગ 50 250 400
ગલકા 70 450 700
બીટ 30 150 250
મેથી 90 230 420
વાલ 15 550 750
ડુંગળી લીલી 130 100 200
આદુ 72 400 600
મરચા લીલા 291 300 500
લસણ લીલું 35 250 450
મકાઇ લીલી 180 100 200