માર્કેટીંગ યાર્ડ રાજકોટ 01/06/2021

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1500 1300 1530 ઘઉં લોકવન 450 328 370 ઘઉં ટુકડા 1500 332 410 જુવાર સફેદ 0 580 630 જુવાર પીળી 0 240 280 બાજરી 50 230 300 તુવેર 640 1035 1269 ...

Continue reading