અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
ચણા પીળા 0 800 1000
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
લીંબુ 125 1600 2100
સાકરટેટી 49 450 650
તરબુચ 155 150 320
બટેટા 2100 160 260
ટમેટા 1450 150 250
સુરણ 30 400 600
કોથમરી 120 100 200
મુળા 13 350 480
રીંગણા 189 100 180
કોબીજ 325 50 80
ફલાવર 161 150 250
ભીંડો 81 600 800
ગુવાર 93 900 1100
ચોળાસીંગ 55 600 800
વાલોળ 54 250 450
ટીંડોળા 68 350 550
દુધી 125 100 200
કારેલા 87 500 700
સરગવો 105 200 350
તુરીયા 53 550 750
પરવર 27 400 600
કાકડી 115 300 500
ગાજર 110 100 220
વટાણા 85 400 600
ગલકા 70 400 600
બીટ 15 150 250
મેથી 75 250 370
વાલ 8 600 800
ડુંગળી લીલી 155 120 200
આદુ 80 350 550
મરચા લીલા 242 400 600
લસણ લીલું 17 250 450
મકાઇ લીલી 162 100 180
ગુંદા 19 700 1000