અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2380 1220 1355
ઘઉં લોકવન 0 330 375
ઘઉં ટુકડા 0 335 415
જુવાર સફેદ 75 530 610
જુવાર પીળી 25 270 315
બાજરી 45 210 317
મકાઇ 18 260 321
તુવેર 550 1125 1394
ચણા પીળા 0 940 980
અડદ 200 1300 1450
મગ 80 1200 1600
વાલ દેશી 52 825 1110
વાલ પાપડી 35 1270 2175
ચોળી 22 805 1409
કળથી 15 550 625
સીંગદાણા 20 1625 1750
મગફળી જાડી 0 1016 1316
મગફળી જીણી 0 950 1210
તલી 600 1300 1674
એરંડા 1150 880 949
સુવા 18 670 875
સીંગફાડા 250 1040 1610
કાળા તલ 90 1650 2700
લસણ 0 725 1189
ધાણા 0 1000 1360
મરચા સુકા 0 1600 2600
વરીયાળી 600 1115 1465
જીરૂ 2700 2300 2635
રાય 0 900 1000
મેથી 0 950 1250
ઇસબગુલ 50 1510 1775
રાયડો 0 975 1060
ગુવારનું બી 10 710 725
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 135 300 500
લીંબુ 142 1600 2100
સાકરટેટી 41 400 600
તરબુચ 140 150 260
બટેટા 2640 130 260
ડુંગળી સુકી 2500 70 200
ટમેટા 1573 150 300
સુરણ 40 400 600
કોથમરી 110 100 200
મુળા 12 250 400
રીંગણા 158 200 300
કોબીજ 262 50 80
ફલાવર 120 150 250
ભીંડો 95 600 700
ગુવાર 82 1000 1200
ચોળાસીંગ 32 600 700
વાલોળ 48 200 400
ટીંડોળા 68 300 450
દુધી 122 100 200
કારેલા 92 600 800
સરગવો 70 200 350
તુરીયા 55 600 700
પરવર 32 400 600
કાકડી 105 300 500
ગાજર 108 100 200
વટાણા 100 300 600
તુવેરસીંગ 25 250 450
ગલકા 56 600 800
બીટ 20 150 250
મેથી 70 270 400
વાલ 13 500 800
ડુંગળી લીલી 168 120 200
આદુ 78 400 600
મરચા લીલા 246 300 500
લસણ લીલું 22 250 450
મકાઇ લીલી 163 100 160