અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1900 1225 1369
ઘઉં લોકવન 0 330 370
ઘઉં ટુકડા 0 328 406
જુવાર સફેદ 70 521 611
જુવાર પીળી 30 265 311
બાજરી 60 231 305
તુવેર 650 1150 1310
ચણા પીળા 0 875 920
અડદ 200 1250 1500
મગ 60 1100 1500
વાલ દેશી 100 800 1150
વાલ પાપડી 20 1200 2000
ચોળી 25 725 1380
મઠ 10 1100 1200
કળથી 5 500 700
મગફળી જાડી 3060 1010 1320
મગફળી જીણી 2040 1033 1319
તલી 700 1450 1740
એરંડા 1400 875 936
સુવા 10 625 765
સોયાબીન 250 1140 1180
સીંગફાડા 300 1200 1600
કાળા તલ 40 1831 2455
લસણ 0 720 1170
ધાણા 1380 1090 1501
મરચા સુકા 0 1800 2750
વરીયાળી 100 1175 1380
જીરૂ 6000 2340 2680
રાય 500 900 960
મેથી 1100 950 1200
ઇસબગુલ 50 1475 1705
રાયડો 500 950 1025
ગુવારનું બી 15 690 710
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
લીંબુ 130 650 1200
તરબુચ 110 130 250
બટેટા 4400 130 240
ડુંગળી સુકી 5000 75 185
ટમેટા 1400 120 150
સુરણ 15 350 500
કોથમરી 100 120 250
મુળા 15 140 300
રીંગણા 250 100 300
કોબીજ 350 50 100
ફલાવર 150 150 250
ભીંડો 120 600 850
ગુવાર 88 1000 1200
ચોળાસીંગ 35 650 850
વાલોળ 44 400 550
ટીંડોળા 50 300 400
દુધી 165 50 100
કારેલા 70 700 800
સરગવો 40 400 600
તુરીયા 85 400 550
પરવર 45 200 300
કાકડી 145 300 400
ગાજર 130 100 250
વટાણા 300 400 500
તુવેરસીંગ 85 300 400
ગલકા 85 350 650
બીટ 40 150 250
મેથી 140 80 130
વાલ 20 550 750
ડુંગળી લીલી 180 100 280
આદુ 80 350 550
મરચા લીલા 235 350 600
લસણ લીલું 65 300 500
મકાઇ લીલી 230 100 160