શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 155 220 350
લીંબુ 184 1700 2100
સાકરટેટી 45 220 370
તરબુચ 110 150 250
બટેટા 3300 120 230
ટમેટા 1578 100 250
સુરણ 30 380 580
કોથમરી 100 100 180
મુળા 6 180 300
રીંગણા 184 100 200
કોબીજ 369 80 110
ફલાવર 237 150 220
ભીંડો 162 200 400
ગુવાર 174 300 500
ચોળાસીંગ 65 270 550
વાલોળ 46 200 320
ટીંડોળા 117 100 270
દુધી 148 100 150
કારેલા 88 400 600
સરગવો 132 300 400
તુરીયા 50 200 450
પરવર 35 400 600
કાકડી 115 180 350
ગાજર 80 120 240
ગલકા 80 400 550
બીટ 7 170 260
મેથી 51 100 250
વાલ 6 650 850
ડુંગળી લીલી 234 100 150
આદુ 30 400 600
મરચા લીલા 170 200 400
મકાઇ લીલી 137 100 180
ગુંદા 20 350 550