અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2380 1230 1380
ઘઉં લોકવન 0 328 359
ઘઉં ટુકડા 0 323 419
જુવાર સફેદ 68 525 605
જુવાર પીળી 25 271 311
બાજરી 45 211 321
મકાઇ 10 270 302
તુવેર 930 1150 1355
ચણા પીળા 0 930 980
અડદ 100 1030 1430
મગ 30 1150 1575
વાલ દેશી 72 725 1105
વાલ પાપડી 28 1255 1675
ચોળી 35 811 1405
કળથી 15 548 611
તલી 400 1441 1700
એરંડા 1025 885 947
સુવા 18 655 775
કાળા તલ 80 1450 2600
લસણ 0 760 1130
ધાણા 0 1125 1435
મરચા સુકા 0 1700 2600
વરીયાળી 395 1275 1461
જીરૂ 0 2350 2625
રાય 0 880 950
મેથી 5400 950 1220
ઇસબગુલ 50 1511 1745
રાયડો 0 950 1030
ગુવારનું બી 10 700 725
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 120 330 520
લીંબુ 135 1700 2200
સાકરટેટી 35 350 550
તરબુચ 125 160 240
બટેટા 3000 100 240
ડુંગળી સુકી 2500 80 200
ટમેટા 1650 150 280
સુરણ 37 380 570
કોથમરી 90 120 230
મુળા 16 240 430
રીંગણા 235 220 310
કોબીજ 390 60 100
ફલાવર 130 220 320
ભીંડો 160 550 750
ગુવાર 120 850 1150
ચોળાસીંગ 30 650 800
વાલોળ 40 320 510
ટીંડોળા 50 350 450
દુધી 129 120 210
કારેલા 90 550 750
સરગવો 65 230 420
તુરીયા 73 650 850
પરવર 30 350 550
કાકડી 10 280 460
ગાજર 115 120 240
વટાણા 150 350 650
તુવેરસીંગ 45 260 420
ગલકા 65 430 650
બીટ 25 130 260
મેથી 85 250 450
વાલ 10 500 700
ડુંગળી લીલી 125 110 230
આદુ 70 350 550
મરચા લીલા 285 250 480
લસણ લીલું 30 230 470
મકાઇ લીલી 170 110 220