અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
ચણા પીળા 0 980 1015
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 165 250 450
લીંબુ 134 1700 2200
સાકરટેટી 42 500 700
તરબુચ 145 180 310
ટમેટા 1477 150 270
સુરણ 35 370 550
કોથમરી 110 100 180
મુળા 10 330 450
રીંગણા 169 100 200
કોબીજ 335 40 70
ફલાવર 125 130 280
ભીંડો 120 550 750
ગુવાર 90 800 1200
ચોળાસીંગ 45 550 750
વાલોળ 50 200 400
ટીંડોળા 55 300 500
દુધી 138 100 180
કારેલા 110 600 800
સરગવો 115 200 400
તુરીયા 50 600 700
પરવર 32 350 550
કાકડી 120 280 460
વટાણા 75 350 650
ગલકા 53 500 700
બીટ 13 170 260
મેથી 55 200 350
વાલ 6 550 750
ડુંગળી લીલી 135 100 180
આદુ 75 380 560
મરચા લીલા 239 380 570
લસણ લીલું 15 300 500
મકાઇ લીલી 155 100 200
ગુંદા 25 750 1050