અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
ચણા પીળા 0 960 1025
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 160 240 460
લીંબુ 130 1690 2210
સાકરટેટી 40 500 690
તરબુચ 140 170 320
ટમેટા 1450 140 260
સુરણ 30 360 560
કોથમરી 100 100 170
મુળા 8 320 460
રીંગણા 150 90 210
કોબીજ 330 50 70
ફલાવર 130 120 290
ભીંડો 130 540 760
ગુવાર 80 790 1210
ચોળાસીંગ 40 540 760
વાલોળ 30 190 410
ટીંડોળા 50 290 510
દુધી 135 90 190
કારેલા 100 590 810
સરગવો 110 180 410
તુરીયા 55 580 720
પરવર 30 340 560
કાકડી 110 270 470
ગાજર 100 110 240
વટાણા 70 340 660
ગલકા 50 490 710
બીટ 15 160 270
મેથી 40 190 360
વાલ 5 540 760
ડુંગળી લીલી 130 90 190
આદુ 70 370 570
મરચા લીલા 230 370 580
લસણ લીલું 10 290 520
મકાઇ લીલી 150 100 210
ગુંદા 20 740 1060