અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
ચણા પીળા 0 950 1000
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 125 270 500
સાકરટેટી 37 550 750
તરબુચ 130 160 310
બટેટા 3300 200 265
ટમેટા 1420 130 250
સુરણ 27 350 550
કોથમરી 85 150 230
મુળા 6 350 450
રીંગણા 135 100 200
કોબીજ 305 40 80
ફલાવર 110 150 300
ભીંડો 95 550 750
ગુવાર 75 900 1200
ચોળાસીંગ 35 530 750
વાલોળ 27 170 360
ટીંડોળા 42 300 500
દુધી 130 100 200
કારેલા 87 600 800
સરગવો 95 200 400
તુરીયા 50 600 750
પરવર 27 350 550
કાકડી 102 300 500
ગાજર 94 120 250
વટાણા 59 400 650
ગલકા 45 510 700
બીટ 13 150 300
મેથી 37 200 350
વાલ 6 550 750
ડુંગળી લીલી 125 100 180
આદુ 67 400 600
મરચા લીલા 210 350 550
લસણ લીલું 9 300 500
મકાઇ લીલી 142 110 220
ગુંદા 23 800 1100