શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 120 300 550
લીંબુ 118 1700 2200
સાકરટેટી 30 250 400
તરબુચ 120 150 300
બટેટા 2500 150 250
ટમેટા 1460 100 240
સુરણ 32 380 560
કોથમરી 90 140 220
સકરીયા 90 100 200
મુળા 8 330 460
રીંગણા 149 120 230
કોબીજ 330 50 90
ફલાવર 95 200 350
ભીંડો 105 500 700
ગુવાર 95 950 1150
ચોળાસીંગ 30 550 700
વાલોળ 25 200 350
ટીંડોળા 34 350 600
દુધી 140 120 210
કારેલા 75 550 750
સરગવો 120 250 400
તુરીયા 45 550 700
પરવર 25 300 600
કાકડી 110 280 460
ગાજર 87 100 230
વટાણા 45 450 700
ગલકા 39 450 650
બીટ 10 170 280
મેથી 29 220 330
વાલ 4 600 800
ડુંગળી લીલી 135 120 190
આદુ 60 400 550
મરચા લીલા 200 410 600
લસણ લીલું 10 400 650
મકાઇ લીલી 139 100 200
ગુંદા 29 600 1000