શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 100 250 470
લીંબુ 110 1750 2225
સાકરટેટી 25 220 350
તરબુચ 100 120 280
બટેટા 2300 160 270
ટમેટા 1350 110 260
સુરણ 30 360 540
કોથમરી 90 120 210
સકરીયા 42 80 170
મુળા 5 300 410
રીંગણા 130 100 210
કોબીજ 300 40 80
ફલાવર 80 180 340
ભીંડો 100 350 500
ગુવાર 95 850 1020
ચોળાસીંગ 25 500 650
વાલોળ 18 180 300
ટીંડોળા 30 270 550
દુધી 130 110 200
કારેલા 60 450 650
સરગવો 120 200 375
તુરીયા 40 500 650
પરવર 20 250 525
કાકડી 80 240 410
ગાજર 65 70 190
વટાણા 30 400 675
ગલકા 35 400 600
બીટ 8 150 250
મેથી 20 180 300
વાલ 3 550 725
ડુંગળી લીલી 120 100 160
આદુ 45 350 500
મરચા લીલા 170 400 550
લસણ લીલું 5 300 550
મકાઇ લીલી 120 80 170
ગુંદા 20 500 850