શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 145 200 360
લીંબુ 179 1600 2050
સાકરટેટી 45 250 350
તરબુચ 90 100 220
બટેટા 2860 180 250
ટમેટા 1400 120 260
સુરણ 34 330 480
કોથમરી 69 150 250
મુળા 8 180 300
રીંગણા 165 100 200
કોબીજ 380 60 90
ફલાવર 190 150 260
ભીંડો 130 250 470
ગુવાર 140 300 550
ચોળાસીંગ 45 280 570
વાલોળ 35 250 400
ટીંડોળા 85 150 300
દુધી 145 100 160
કારેલા 85 370 560
સરગવો 140 230 380
તુરીયા 75 250 460
પરવર 37 300 500
કાકડી 129 180 350
ગાજર 105 120 210
ગલકા 85 370 480
બીટ 9 180 250
મેથી 45 150 300
વાલ 7 700 900
ડુંગળી લીલી 195 110 200
આદુ 32 400 600
મરચા લીલા 142 230 420
મકાઇ લીલી 130 100 180
ગુંદા 30 350 550