શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 159 300 400
લીંબુ 184 1400 1700
સાકરટેટી 55 350 450
તરબુચ 75 150 280
બટેટા 1650 170 235
ટમેટા 1577 150 280
સુરણ 40 400 600
કોથમરી 85 200 300
મુળા 7 200 350
રીંગણા 184 110 220
કોબીજ 350 80 120
ફલાવર 120 200 400
ભીંડો 145 300 420
ગુવાર 143 250 500
ચોળાસીંગ 38 300 600
વાલોળ 31 280 450
ટીંડોળા 79 300 550
દુધી 142 80 150
કારેલા 93 300 500
સરગવો 155 200 350
તુરીયા 59 300 500
પરવર 30 400 600
કાકડી 120 150 330
ગાજર 95 100 250
ગલકા 97 350 480
બીટ 7 150 300
મેથી 41 300 420
વાલ 5 700 850
ડુંગળી લીલી 154 150 250
આદુ 39 400 550
મરચા લીલા 186 250 450
મકાઇ લીલી 145 160 240
ગુંદા 34 300 450