શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 150 200 300
લીંબુ 165 1500 2000
સાકરટેટી 40 200 350
બટેટા 3200 120 290
ટમેટા 1500 100 220
સુરણ 40 400 600
કોથમરી 110 50 150
મુળા 4 160 250
રીંગણા 181 100 220
કોબીજ 100 60 120
ફલાવર 200 140 200
ભીંડો 123 300 400
ગુવાર 131 400 600
ચોળાસીંગ 39 300 500
વાલોળ 48 210 350
ટીંડોળા 127 100 300
દુધી 144 80 160
કારેલા 93 400 650
સરગવો 151 250 400
તુરીયા 54 400 500
પરવર 30 300 575
કાકડી 120 200 300
ગાજર 70 100 200
ગલકા 84 375 580
મેથી 85 100 350
વાલ 9 600 750
ડુંગળી લીલી 200 100 160
આદુ 36 400 500
મરચા લીલા 150 300 400
મકાઇ લીલી 150 100 160
ગુંદા 17 400 500