શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 160 200 330
લીંબુ 190 1650 2000
સાકરટેટી 50 200 300
તરબુચ 120 100 230
બટેટા 3350 100 210
ટમેટા 1500 110 270
સુરણ 36 350 500
કોથમરી 80 120 200
મુળા 10 150 280
રીંગણા 200 80 180
કોબીજ 400 50 100
ફલાવર 225 160 250
ભીંડો 150 230 450
ગુવાર 160 350 600
ચોળાસીંગ 60 300 600
વાલોળ 40 230 350
ટીંડોળા 100 120 280
દુધી 165 80 130
કારેલા 100 350 550
સરગવો 150 250 350
તુરીયા 90 180 400
પરવર 42 350 550
કાકડી 140 150 300
ગાજર 120 100 200
ગલકા 95 350 500
બીટ 11 150 280
મેથી 60 80 230
વાલ 10 600 800
ડુંગળી લીલી 200 120 160
આદુ 36 380 650
મરચા લીલા 150 250 450
મકાઇ લીલી 145 80 200
ગુંદા 26 300 500