શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી160200330
લીંબુ19016502000
સાકરટેટી50200300
તરબુચ120100230
બટેટા3350100210
ટમેટા1500110270
સુરણ36350500
કોથમરી80120200
મુળા10150280
રીંગણા20080180
કોબીજ40050100
ફલાવર225160250
ભીંડો150230450
ગુવાર160350600
ચોળાસીંગ60300600
વાલોળ40230350
ટીંડોળા100120280
દુધી16580130
કારેલા100350550
સરગવો150250350
તુરીયા90180400
પરવર42350550
કાકડી140150300
ગાજર120100200
ગલકા95350500
બીટ11150280
મેથી6080230
વાલ10600800
ડુંગળી લીલી200120160
આદુ36380650
મરચા લીલા150250450
મકાઇ લીલી14580200
ગુંદા26300500