શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 195 120 250
લીંબુ 190 800 1200
સાકરટેટી 80 120 250
તરબુચ 110 130 280
બટેટા 2000 110 220
ટમેટા 1734 220 320
સુરણ 33 370 560
કોથમરી 93 180 300
મુળા 5 180 250
રીંગણા 192 100 160
કોબીજ 345 70 150
ફલાવર 80 250 370
ભીંડો 168 120 230
ગુવાર 163 400 600
ચોળાસીંગ 67 200 300
વાલોળ 29 400 600
ટીંડોળા 63 300 500
દુધી 145 100 150
કારેલા 80 350 550
સરગવો 102 300 400
તુરીયા 50 250 450
પરવર 25 400 600
કાકડી 110 240 320
ગાજર 40 150 250
ગલકા 78 200 400
મેથી 29 300 500
વાલ 3 900 1200
ડુંગળી લીલી 129 150 250
આદુ 42 350 550
મરચા લીલા 270 150 300
મકાઇ લીલી 145 130 250
ગુંદા 54 300 500