શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 230 100 200
લીંબુ 200 750 1100
સાકરટેટી 105 100 200
તરબુચ 100 150 300
બટેટા 2015 100 200
ટમેટા 1800 200 300
સુરણ 45 330 500
કોથમરી 100 150 310
મુળા 9 150 220
રીંગણા 186 120 180
કોબીજ 330 90 180
ફલાવર 83 230 350
ભીંડો 160 140 280
ગુવાર 156 450 630
ચોળાસીંગ 59 230 350
વાલોળ 20 450 650
ટીંડોળા 58 340 550
દુધી 152 80 160
કારેલા 70 400 600
સરગવો 95 350 450
તુરીયા 45 300 400
પરવર 35 350 550
કાકડી 100 260 350
ગાજર 46 130 280
ગલકા 68 240 450
મેથી 20 350 550
વાલ 6 850 1250
ડુંગળી લીલી 120 180 300
આદુ 35 400 600
મરચા લીલા 250 180 350
મકાઇ લીલી 156 100 230
ગુંદા 45 350 550