શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી230100200
લીંબુ2007501100
સાકરટેટી105100200
તરબુચ100150300
બટેટા2015100200
ટમેટા1800200300
સુરણ45330500
કોથમરી100150310
મુળા9150220
રીંગણા186120180
કોબીજ33090180
ફલાવર83230350
ભીંડો160140280
ગુવાર156450630
ચોળાસીંગ59230350
વાલોળ20450650
ટીંડોળા58340550
દુધી15280160
કારેલા70400600
સરગવો95350450
તુરીયા45300400
પરવર35350550
કાકડી100260350
ગાજર46130280
ગલકા68240450
મેથી20350550
વાલ68501250
ડુંગળી લીલી120180300
આદુ35400600
મરચા લીલા250180350
મકાઇ લીલી156100230
ગુંદા45350550