શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 185 100 300
લીંબુ 184 900 1250
સાકરટેટી 70 100 230
તરબુચ 120 150 250
બટેટા 2200 100 240
ટમેટા 1602 200 300
સુરણ 30 350 550
કોથમરી 85 200 340
મુળા 4 200 260
રીંગણા 163 100 220
કોબીજ 330 80 160
ફલાવર 95 300 400
ભીંડો 138 100 200
ગુવાર 174 350 550
ચોળાસીંગ 55 250 350
વાલોળ 27 300 500
ટીંડોળા 50 350 550
દુધી 142 80 120
કારેલા 85 400 600
સરગવો 93 250 370
તુરીયા 54 300 450
પરવર 27 350 550
કાકડી 118 200 320
ગાજર 45 140 280
ગલકા 67 200 300
મેથી 20 350 550
વાલ 5 950 1100
ડુંગળી લીલી 145 180 260
આદુ 46 400 600
મરચા લીલા 286 180 350
મકાઇ લીલી 163 150 240
ગુંદા 60 250 450