અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1500 1300 1530
ઘઉં લોકવન 450 328 370
ઘઉં ટુકડા 1500 332 410
જુવાર સફેદ 0 580 630
જુવાર પીળી 0 240 280
બાજરી 50 230 300
તુવેર 640 1035 1269
ચણા પીળા 2440 905 985
મગ 0 1150 1300
વાલ દેશી 150 760 925
વાલ પાપડી 35 1500 1800
ચોળી 900 1000 1250
સીંગદાણા 50 1540 1650
મગફળી જાડી 0 1050 1260
મગફળી જીણી 0 970 1140
તલી 3600 1210 1605
એરંડા 1010 940 990
સોયાબીન 50 1250 1390
સીંગફાડા 500 1100 1540
કાળા તલ 630 1725 2500
લસણ 0 615 1325
ધાણા 0 1066 1251
મરચા સુકા 900 400 2000
જીરૂ 0 2225 2560
રાય 170 1107 1200
મેથી 800 1188 1323
રાયડો 150 1140 1223
રજકાનું બી 15 3000 4690
ગુવારનું બી 100 730 765