અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2025 1150 1510
જુવાર સફેદ 250 525 600
જુવાર પીળી 50 225 290
બાજરી 40 260 310
અડદ 800 1211 1411
મગ 0 1200 1300
વાલ દેશી 50 870 1050
વાલ પાપડી 20 1500 1950
ચોળી 0 1000 1300
સીંગદાણા 0 1500 1600
મગફળી જાડી 0 1050 1264
મગફળી જીણી 0 1020 1125
તલી 0 1200 1598
એરંડા 1050 920 980
સોયાબીન 20 1350 1375
સીંગફાડા 0 1200 1450
કાળા તલ 0 1870 2450
લસણ 11500 540 1250
ધાણા 2800 1050 1251
મરચા સુકા 0 400 1705
જીરૂ 1325 2218 2554
રાય 150 1090 1200
મેથી 1300 1150 1355
રાયડો 100 1110 1210
રજકાનું બી 15 3050 4709
ગુવારનું બી 100 750 765