શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 165 250 420
લીંબુ 180 1200 1600
સાકરટેટી 60 150 300
તરબુચ 60 130 250
બટેટા 2500 170 230
ટમેટા 1570 100 300
સુરણ 35 350 550
કોથમરી 70 150 250
મુળા 10 150 270
રીંગણા 191 120 200
કોબીજ 377 70 110
ફલાવર 105 250 450
ભીંડો 125 200 400
ગુવાર 135 300 450
ચોળાસીંગ 32 400 550
વાલોળ 27 300 500
ટીંડોળા 85 250 450
દુધી 139 70 130
કારેલા 105 350 450
સરગવો 170 250 350
તુરીયા 52 280 470
પરવર 27 350 550
કાકડી 130 120 280
ગાજર 80 120 210
ગલકા 67 300 400
બીટ 5 160 320
મેથી 30 250 410
વાલ 6 600 800
ડુંગળી લીલી 131 120 230
આદુ 35 450 600
મરચા લીલા 220 200 400
મકાઇ લીલી 140 130 230
ગુંદા 51 250 400