શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી165250420
લીંબુ18012001600
સાકરટેટી60150300
તરબુચ60130250
બટેટા2500170230
ટમેટા1570100300
સુરણ35350550
કોથમરી70150250
મુળા10150270
રીંગણા191120200
કોબીજ37770110
ફલાવર105250450
ભીંડો125200400
ગુવાર135300450
ચોળાસીંગ32400550
વાલોળ27300500
ટીંડોળા85250450
દુધી13970130
કારેલા105350450
સરગવો170250350
તુરીયા52280470
પરવર27350550
કાકડી130120280
ગાજર80120210
ગલકા67300400
બીટ5160320
મેથી30250410
વાલ6600800
ડુંગળી લીલી131120230
આદુ35450600
મરચા લીલા220200400
મકાઇ લીલી140130230
ગુંદા51250400