શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 157 300 500
લીંબુ 184 1500 1900
સાકરટેટી 69 170 320
તરબુચ 65 150 280
બટેટા 3300 200 270
ટમેટા 1537 160 240
સુરણ 30 400 600
કોથમરી 65 100 200
મુળા 8 160 250
રીંગણા 193 100 200
કોબીજ 346 60 100
ફલાવર 118 230 420
ભીંડો 146 180 370
ગુવાર 125 300 500
ચોળાસીંગ 35 400 520
વાલોળ 25 410 600
ટીંડોળા 79 300 550
કારેલા 94 300 500
સરગવો 165 320 410
તુરીયા 62 300 400
પરવર 30 400 600
કાકડી 119 150 260
ગાજર 78 100 200
ગલકા 84 270 420
બીટ 7 140 300
મેથી 40 300 400
વાલ 5 550 750
ડુંગળી લીલી 125 150 250
આદુ 40 400 550
મરચા લીલા 262 250 500
મકાઇ લીલી 129 160 220
ગુંદા 57 200 450