શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 139 200 400
લીંબુ 180 1600 2100
સાકરટેટી 80 150 300
તરબુચ 72 180 300
બટેટા 1870 160 240
ટમેટા 1575 100 260
સુરણ 34 350 550
કોથમરી 68 120 230
મુળા 6 150 270
રીંગણા 190 100 220
કોબીજ 394 50 90
ફલાવર 120 200 350
ભીંડો 151 250 400
ગુવાર 51 400 600
વાલોળ 32 420 550
ટીંડોળા 69 250 500
દુધી 127 60 120
કારેલા 90 350 550
સરગવો 172 300 450
તુરીયા 65 320 430
પરવર 25 350 550
કાકડી 115 120 240
ગાજર 85 110 190
ગલકા 80 300 450
બીટ 9 150 320
મેથી 30 200 350
વાલ 4 600 800
ડુંગળી લીલી 115 160 280
આદુ 36 400 600
મરચા લીલા 269 300 550
મકાઇ લીલી 169 140 260
ગુંદા 54 200 400