શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 160 150 350
લીંબુ 190 1550 2150
સાકરટેટી 100 120 340
તરબુચ 85 150 250
બટેટા 1800 190 280
ટમેટા 1500 110 270
સુરણ 37 300 500
કોથમરી 76 100 200
મુળા 14 120 250
રીંગણા 180 120 250
કોબીજ 350 70 130
ફલાવર 100 220 380
ભીંડો 130 280 450
ગુવાર 100 350 500
ચોળાસીંગ 60 350 550
વાલોળ 40 380 500
ટીંડોળા 60 300 550
દુધી 145 50 100
કારેલા 80 400 600
સરગવો 150 250 400
તુરીયા 70 300 400
પરવર 30 300 500
કાકડી 100 150 300
ગાજર 90 100 200
ગલકા 95 250 400
બીટ 16 120 300
મેથી 35 280 400
વાલ 7 500 750
ડુંગળી લીલી 100 180 300
આદુ 40 380 650
મરચા લીલા 275 280 600
મકાઇ લીલી 175 120 250
ગુંદા 70 150 350