શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી160150350
લીંબુ19015502150
સાકરટેટી100120340
તરબુચ85150250
બટેટા1800190280
ટમેટા1500110270
સુરણ37300500
કોથમરી76100200
મુળા14120250
રીંગણા180120250
કોબીજ35070130
ફલાવર100220380
ભીંડો130280450
ગુવાર100350500
ચોળાસીંગ60350550
વાલોળ40380500
ટીંડોળા60300550
દુધી14550100
કારેલા80400600
સરગવો150250400
તુરીયા70300400
પરવર30300500
કાકડી100150300
ગાજર90100200
ગલકા95250400
બીટ16120300
મેથી35280400
વાલ7500750
ડુંગળી લીલી100180300
આદુ40380650
મરચા લીલા275280600
મકાઇ લીલી175120250
ગુંદા70150350