શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
લીંબુ 170 1600 2000
સાકરટેટી 75 120 240
તરબુચ 95 130 270
બટેટા 1650 130 240
ટમેટા 1400 120 250
સુરણ 32 280 460
કોથમરી 65 200 300
મુળા 10 150 300
રીંગણા 165 100 230
કોબીજ 320 80 120
ફલાવર 85 250 350
ભીંડો 110 200 400
ગુવાર 92 300 450
ચોળાસીંગ 55 320 530
વાલોળ 31 350 500
ટીંડોળા 51 340 520
દુધી 132 60 110
કારેલા 69 350 550
સરગવો 135 200 380
તુરીયા 60 250 420
પરવર 27 350 550
કાકડી 85 180 350
ગાજર 75 150 250
કંટોળા 155 200 400
ગલકા 75 230 370
બીટ 10 150 320
મેથી 30 300 430
વાલ 5 400 700
ડુંગળી લીલી 92 200 300
આદુ 43 400 550
મરચા લીલા 260 300 500
મકાઇ લીલી 165 130 260
ગુંદા 60 200 400