શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
લીંબુ17016002000
સાકરટેટી75120240
તરબુચ95130270
બટેટા1650130240
ટમેટા1400120250
સુરણ32280460
કોથમરી65200300
મુળા10150300
રીંગણા165100230
કોબીજ32080120
ફલાવર85250350
ભીંડો110200400
ગુવાર92300450
ચોળાસીંગ55320530
વાલોળ31350500
ટીંડોળા51340520
દુધી13260110
કારેલા69350550
સરગવો135200380
તુરીયા60250420
પરવર27350550
કાકડી85180350
ગાજર75150250
કંટોળા155200400
ગલકા75230370
બીટ10150320
મેથી30300430
વાલ5400700
ડુંગળી લીલી92200300
આદુ43400550
મરચા લીલા260300500
મકાઇ લીલી165130260
ગુંદા60200400