શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 185 250 450
લીંબુ 200 1050 1450
સાકરટેટી 105 200 300
તરબુચ 120 100 250
બટેટા 2000 160 240
ટમેટા 1600 160 330
સુરણ 30 350 550
કોથમરી 75 120 230
મુળા 10 120 250
રીંગણા 170 100 200
કોબીજ 370 100 150
ફલાવર 138 250 350
ભીંડો 150 230 350
ગુવાર 98 350 550
ચોળાસીંગ 71 370 580
વાલોળ 31 300 400
ટીંડોળા 65 200 400
દુધી 146 50 150
કારેલા 90 350 500
સરગવો 137 250 400
તુરીયા 48 330 550
પરવર 41 350 550
કાકડી 110 230 400
ગાજર 77 150 250
ગલકા 85 150 300
બીટ 9 150 350
મેથી 24 200 400
વાલ 9 850 1100
ડુંગળી લીલી 100 180 280
આદુ 50 400 550
મરચા લીલા 225 350 450
મકાઇ લીલી 185 100 200
ગુંદા 60 350 450