શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી185250450
લીંબુ20010501450
સાકરટેટી105200300
તરબુચ120100250
બટેટા2000160240
ટમેટા1600160330
સુરણ30350550
કોથમરી75120230
મુળા10120250
રીંગણા170100200
કોબીજ370100150
ફલાવર138250350
ભીંડો150230350
ગુવાર98350550
ચોળાસીંગ71370580
વાલોળ31300400
ટીંડોળા65200400
દુધી14650150
કારેલા90350500
સરગવો137250400
તુરીયા48330550
પરવર41350550
કાકડી110230400
ગાજર77150250
ગલકા85150300
બીટ9150350
મેથી24200400
વાલ98501100
ડુંગળી લીલી100180280
આદુ50400550
મરચા લીલા225350450
મકાઇ લીલી185100200
ગુંદા60350450