શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 195 230 480
લીંબુ 190 1200 1500
સાકરટેટી 85 150 250
તરબુચ 125 120 270
બટેટા 1650 120 250
ટમેટા 1520 150 300
સુરણ 27 330 520
કોથમરી 69 140 250
મુળા 8 150 280
રીંગણા 179 100 210
કોબીજ 375 90 140
ફલાવર 127 220 340
ભીંડો 155 250 360
ગુવાર 95 300 500
ચોળાસીંગ 65 350 550
વાલોળ 29 250 450
ટીંડોળા 62 300 470
દુધી 155 60 130
કારેલા 85 300 500
સરગવો 140 230 420
તુરીયા 45 350 550
પરવર 39 400 600
કાકડી 125 250 450
ગાજર 70 130 260
ગલકા 80 200 350
બીટ 7 170 320
મેથી 26 250 450
વાલ 8 900 1150
ડુંગળી લીલી 110 200 300
આદુ 47 450 550
મરચા લીલા 235 300 480
મકાઇ લીલી 170 120 220
ગુંદા 63 300 500