શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી195230480
લીંબુ19012001500
સાકરટેટી85150250
તરબુચ125120270
બટેટા1650120250
ટમેટા1520150300
સુરણ27330520
કોથમરી69140250
મુળા8150280
રીંગણા179100210
કોબીજ37590140
ફલાવર127220340
ભીંડો155250360
ગુવાર95300500
ચોળાસીંગ65350550
વાલોળ29250450
ટીંડોળા62300470
દુધી15560130
કારેલા85300500
સરગવો140230420
તુરીયા45350550
પરવર39400600
કાકડી125250450
ગાજર70130260
ગલકા80200350
બીટ7170320
મેથી26250450
વાલ89001150
ડુંગળી લીલી110200300
આદુ47450550
મરચા લીલા235300480
મકાઇ લીલી170120220
ગુંદા63300500