શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 190 300 500
લીંબુ 184 1100 1600
સાકરટેટી 80 170 260
તરબુચ 132 150 300
બટેટા 2200 140 260
ટમેટા 1574 200 300
સુરણ 32 400 600
કોથમરી 85 200 300
મુળા 6 160 250
રીંગણા 189 100 200
કોબીજ 345 80 160
ફલાવર 118 300 400
ભીંડો 129 150 300
ગુવાર 158 350 550
ચોળાસીંગ 67 250 450
વાલોળ 26 300 500
ટીંડોળા 68 250 450
દુધી 142 80 120
કારેલા 92 400 550
સરગવો 125 200 350
તુરીયા 54 300 450
પરવર 35 350 550
કાકડી 118 200 400
ગાજર 65 140 250
ગલકા 76 200 320
બીટ 5 150 300
મેથી 30 300 500
વાલ 5 800 1100
ડુંગળી લીલી 170 180 260
આદુ 45 400 500
મરચા લીલા 281 200 400
મકાઇ લીલી 154 100 200
ગુંદા 51 300 450