શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 206 150 250
લીંબુ 180 1000 1500
સાકરટેટી 72 150 300
તરબુચ 127 180 260
બટેટા 2530 130 270
ટમેટા 1550 180 260
સુરણ 40 370 560
કોથમરી 80 180 250
મુળા 5 150 270
રીંગણા 203 110 220
કોબીજ 337 50 140
ફલાવર 110 280 350
ભીંડો 134 130 220
ગુવાર 163 400 600
ચોળાસીંગ 62 200 400
વાલોળ 29 250 450
ટીંડોળા 55 280 510
દુધી 129 100 140
કારેલા 96 350 500
સરગવો 98 300 400
તુરીયા 50 250 420
પરવર 30 400 600
કાકડી 115 200 350
ગાજર 60 100 260
ગલકા 67 250 350
મેથી 25 400 600
વાલ 4 900 1050
ડુંગળી લીલી 165 200 280
આદુ 41 400 550
મરચા લીલા 262 150 300
મકાઇ લીલી 170 160 220
ગુંદા 64 300 500