શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 210 150 280
લીંબુ 185 900 1300
સાકરટેટી 75 130 250
તરબુચ 95 130 260
બટેટા 2420 140 280
ટમેટા 1700 240 320
સુરણ 40 350 550
કોથમરી 85 200 300
મુળા 6 200 400
રીંગણા 175 100 200
કોબીજ 300 80 160
ફલાવર 75 250 400
ભીંડો 150 150 260
ગુવાર 145 400 600
ચોળાસીંગ 55 250 400
વાલોળ 18 450 650
ટીંડોળા 51 300 500
દુધી 145 70 150
કારેલા 65 350 550
સરગવો 80 300 400
તુરીયા 40 250 450
પરવર 30 300 500
કાકડી 85 230 360
ગાજર 43 150 250
ગલકા 65 250 460
મેથી 15 300 500
વાલ 5 900 1150
ડુંગળી લીલી 70 250 400
આદુ 32 350 550
મરચા લીલા 235 150 270
મકાઇ લીલી 140 120 250
ગુંદા 40 300 500