શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 190 200 400
લીંબુ 155 800 1200
સાકરટેટી 51 170 300
તરબુચ 75 150 250
બટેટા 2530 130 240
ટમેટા 1300 130 250
સુરણ 20 400 600
કોથમરી 65 200 450
મુળા 4 220 430
રીંગણા 95 120 240
કોબીજ 245 100 160
ફલાવર 55 300 450
ભીંડો 125 200 350
ગુવાર 130 450 650
ચોળાસીંગ 42 300 500
વાલોળ 17 400 600
ટીંડોળા 43 350 550
દુધી 125 100 200
કારેલા 51 450 650
સરગવો 62 250 450
તુરીયા 35 300 500
પરવર 26 250 450
કાકડી 72 200 400
ગાજર 39 180 270
ગલકા 60 300 450
મેથી 12 400 600
વાલ 4 1000 1200
ડુંગળી લીલી 51 300 450
આદુ 35 400 600
મરચા લીલા 185 200 350
મકાઇ લીલી 85 100 200
ગુંદા 31 350 550