શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 198 150 350
લીંબુ 184 600 1000
સાકરટેટી 58 150 300
તરબુચ 80 120 270
બટેટા 2200 120 260
ટમેટા 1602 200 300
સુરણ 30 370 560
કોથમરી 75 150 300
મુળા 6 200 350
રીંગણા 184 100 200
કોબીજ 335 90 150
ફલાવર 85 300 500
ભીંડો 149 200 300
ગુવાર 145 500 700
ચોળાસીંગ 67 300 550
વાલોળ 25 500 800
ટીંડોળા 72 300 450
દુધી 138 120 200
કારેલા 82 400 600
સરગવો 71 300 500
તુરીયા 53 350 550
પરવર 30 300 600
કાકડી 115 250 450
ગાજર 45 140 260
ગલકા 81 200 400
મેથી 10 350 550
વાલ 5 900 1100
ડુંગળી લીલી 82 250 400
આદુ 39 350 550
મરચા લીલા 231 200 300
મકાઇ લીલી 150 120 220
ગુંદા 39 200 400