શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી220120340
લીંબુ193500900
સાકરટેટી65130260
તરબુચ76100230
બટેટા2420140250
ટમેટા1650160280
સુરણ27400600
કોથમરી80120250
મુળા5180320
રીંગણા190120210
કોબીજ32080140
ફલાવર70270480
ભીંડો172100250
ગુવાર158400600
ચોળાસીંગ62250500
વાલોળ27600800
ટીંડોળા68250400
દુધી14480150
કારેલા85350550
સરગવો75300450
તુરીયા61280460
પરવર34400550
કાકડી110200400
ગાજર51150280
ગલકા83220350
મેથી20300500
વાલ49501150
ડુંગળી લીલી129200350
આદુ45400600
મરચા લીલા263150300
મકાઇ લીલી180160250
ગુંદા35300500