શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 220 120 340
લીંબુ 193 500 900
સાકરટેટી 65 130 260
તરબુચ 76 100 230
બટેટા 2420 140 250
ટમેટા 1650 160 280
સુરણ 27 400 600
કોથમરી 80 120 250
મુળા 5 180 320
રીંગણા 190 120 210
કોબીજ 320 80 140
ફલાવર 70 270 480
ભીંડો 172 100 250
ગુવાર 158 400 600
ચોળાસીંગ 62 250 500
વાલોળ 27 600 800
ટીંડોળા 68 250 400
દુધી 144 80 150
કારેલા 85 350 550
સરગવો 75 300 450
તુરીયા 61 280 460
પરવર 34 400 550
કાકડી 110 200 400
ગાજર 51 150 280
ગલકા 83 220 350
મેથી 20 300 500
વાલ 4 950 1150
ડુંગળી લીલી 129 200 350
આદુ 45 400 600
મરચા લીલા 263 150 300
મકાઇ લીલી 180 160 250
ગુંદા 35 300 500