અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1425 1155 1419
મગ 380 1225 1362
ચોળી 0 1250 1375
મગફળી જાડી 0 1175 1368
મગફળી જીણી 0 1000 1075
તલી 2400 1320 1672
એરંડા 900 905 979
કાળા તલ 480 2000 2625
લસણ 0 570 1274
મરચા સુકા 0 400 2200
જીરૂ 1500 2290 2625
રાય 0 955 1212
મેથી 0 900 1300
રાયડો 0 1005 1200
ગુવારનું બી 200 750 785
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 290 130 320
લીંબુ 189 500 850
સાકરટેટી 41 100 200
તરબુચ 45 120 250
બટેટા 2350 150 210
ટમેટા 1562 160 280
સુરણ 30 400 600
કોથમરી 90 120 250
મુળા 5 160 310
રીંગણા 185 150 250
કોબીજ 336 80 150
ફલાવર 81 200 400
ભીંડો 140 150 250
ગુવાર 147 400 600
ચોળાસીંગ 67 230 400
વાલોળ 27 550 750
ટીંડોળા 79 280 370
દુધી 138 120 200
કારેલા 85 400 600
સરગવો 98 250 450
તુરીયા 49 300 500
પરવર 30 400 600
કાકડી 120 250 380
ગાજર 80 140 270
ગલકા 67 200 300
મેથી 20 250 350
વાલ 4 850 1050
ડુંગળી લીલી 79 180 350
આદુ 62 380 560
મરચા લીલા 291 100 300
મકાઇ લીલી 150 160 260
ગુંદા 35 350 550