અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1550 1142 1475
જુવાર સફેદ 500 451 517
મગ 710 1200 1305
વાલ દેશી 70 900 1150
વાલ પાપડી 70 1550 1900
ચોળી 400 1250 1350
સીંગદાણા 20 1500 1600
મગફળી જાડી 8400 1050 1290
મગફળી જીણી 3600 1050 1150
તલી 4500 1344 1671
એરંડા 850 911 991
સીંગફાડા 500 1300 1530
કાળા તલ 545 1940 2500
લસણ 0 685 1180
ધાણા 2400 1150 1340
મરચા સુકા 0 400 2100
જીરૂ 1200 2100 2550
રાય 300 958 1215
મેથી 2500 1100 1350
રાયડો 200 1000 1205
ગુવારનું બી 150 750 780
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 280 250 500
લીંબુ 184 450 750
સાકરટેટી 37 120 240
તરબુચ 40 140 280
બટેટા 2000 120 220
ટમેટા 1672 140 260
સુરણ 34 350 550
કોથમરી 85 150 300
મુળા 6 150 320
રીંગણા 197 200 400
કોબીજ 393 100 240
ફલાવર 113 250 450
ભીંડો 168 170 300
ગુવાર 151 450 650
ચોળાસીંગ 70 300 450
વાલોળ 30 600 900
ટીંડોળા 82 250 400
દુધી 125 200 300
કારેલા 95 250 500
સરગવો 90 300 430
તુરીયા 54 600 800
પરવર 32 380 570
કાકડી 125 300 450
ગાજર 85 200 350
ગલકા 85 250 400
મેથી 25 220 330
ડુંગળી લીલી 83 170 320
આદુ 60 400 600
મરચા લીલા 265 150 320
મકાઇ લીલી 135 120 240
ગુંદા 30 300 600