અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1800 1130 1471
જુવાર સફેદ 215 450 580
જુવાર પીળી 50 260 310
બાજરી 45 290 308
તુવેર 700 1000 1250
મગ 1600 1200 1301
વાલ દેશી 200 700 1100
વાલ પાપડી 150 1400 1750
ચોળી 480 1000 1340
સીંગદાણા 35 1500 1600
મગફળી જાડી 0 1080 1315
મગફળી જીણી 0 1060 1160
તલી 4700 1325 1671
એરંડા 700 911 986
સીંગફાડા 600 1400 1500
કાળા તલ 525 1935 2440
લસણ 0 870 1241
ધાણા 2600 1060 1250
મરચા સુકા 0 450 1900
જીરૂ 1500 2379 2640
રાય 400 1100 1225
મેથી 0 800 1300
રાયડો 250 1100 1220
રજકાનું બી 3 3311 3311
ગુવારનું બી 200 750 765
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 285 350 600
લીંબુ 190 400 650
સાકરટેટી 32 140 270
તરબુચ 45 150 260
બટેટા 3000 130 260
ટમેટા 1660 160 280
સુરણ 30 400 600
કોથમરી 92 200 320
મુળા 5 160 310
રીંગણા 190 250 450
કોબીજ 334 120 260
ફલાવર 122 300 470
ભીંડો 160 250 450
ગુવાર 165 500 700
ચોળાસીંગ 65 300 500
વાલોળ 27 650 850
ટીંડોળા 65 270 430
દુધી 121 200 400
કારેલા 84 300 520
સરગવો 65 280 500
તુરીયા 51 550 750
પરવર 30 400 600
કાકડી 115 350 550
ગાજર 70 250 400
ગલકા 67 300 450
મેથી 20 320 430
ડુંગળી લીલી 75 200 350
આદુ 58 350 550
મરચા લીલા 242 200 350
મકાઇ લીલી 110 160 270
ગુંદા 27 400 700