અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1825 1100 1460
જુવાર સફેદ 250 540 640
જુવાર પીળી 35 240 300
બાજરી 25 260 290
અડદ 650 1260 1385
મગ 1700 1200 1315
વાલ દેશી 80 700 1000
વાલ પાપડી 70 1600 2300
ચોળી 0 1100 1325
સીંગદાણા 20 1500 1600
મગફળી જાડી 0 1090 1325
મગફળી જીણી 0 1075 1184
તલી 0 1310 1651
એરંડા 750 925 984
સોયાબીન 25 1260 1350
સીંગફાડા 400 1400 1550
કાળા તલ 325 1850 2415
લસણ 0 830 1184
ધાણા 2000 1040 1275
મરચા સુકા 1200 300 1750
જીરૂ 1800 2200 2626
રાય 250 1100 1225
મેથી 1500 1150 1350
રાયડો 150 1130 1250
ગુવારનું બી 40 740 765
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 300 300 500
લીંબુ 180 420 700
સાકરટેટી 39 100 200
તરબુચ 51 130 250
બટેટા 2700 140 270
ટમેટા 1700 150 290
સુરણ 35 350 550
કોથમરી 104 150 300
મુળા 8 150 300
રીંગણા 200 235 470
કોબીજ 342 100 240
ફલાવર 126 275 450
ભીંડો 166 230 440
ગુવાર 150 550 750
ચોળાસીંગ 72 250 450
વાલોળ 33 600 800
ટીંડોળા 68 250 400
દુધી 126 175 375
કારેલા 80 350 550
સરગવો 70 250 550
તુરીયા 56 500 700
પરવર 35 350 550
કાકડી 120 330 580
ગાજર 82 200 300
ગલકા 71 250 500
મેથી 23 300 450
ડુંગળી લીલી 65 250 400
આદુ 66 300 500
મરચા લીલા 230 240 400
મકાઇ લીલી 120 150 250
ગુંદા 35 350 650