અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 2050 1150 1488
જુવાર સફેદ 150 525 600
જુવાર પીળી 50 240 300
બાજરી 100 260 300
તુવેર 850 1050 1240
મગ 1800 1210 1291
વાલ દેશી 50 950 1100
વાલ પાપડી 70 1600 2000
ચોળી 1500 950 1340
સીંગદાણા 60 1535 1600
મગફળી જાડી 0 1070 1290
મગફળી જીણી 0 1050 1144
તલી 8000 1270 1596
એરંડા 820 925 997
સોયાબીન 50 1250 1400
સીંગફાડા 600 1200 1450
કાળા તલ 625 1915 2480
લસણ 0 884 1150
ધાણા 2200 1050 1250
મરચા સુકા 0 400 1850
જીરૂ 1500 2322 2564
રાય 200 1100 1220
મેથી 1525 1150 1360
રાયડો 100 1120 1240
રજકાનું બી 7 3005 4000
ગુવારનું બી 80 750 765